Loading...

O Klubu mladých diváků

Zápis na sezónu 2016/2017 byl zahájen

Klub mladých diváků (KMD) je jedinou institucí v České republice, která nabízí žákům 2. stupně základních škol a studentům středních škol divadelní představení v různých pražských divadlech na základě spolupráce s jejich vyučujícími.

Formou abonmá neboli předplatného nabízíme za výhodné ceny návštěvy pražských divadel. Žáci a studenti mohou navštívit mimo činoherní představení také taneční a baletní produkce. V současné době nabízíme i některá operní a muzikálová představení. Pro žáky základních škol pořádáme speciální odpolední představení.

Přihlášky do KMD:

 • Základní školy – skupina A:

  věková kategorie 13–15 let: žáci 8. a 9. tříd ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií, dětských domovů, skautských skupin apod.

  Přihlásit lze minimálně 10 členů.

  Zápis na novou sezónu 2016/2017  probíhá do 30. září 2016.

 • Střední školy – skupina C, D:

  věková kategorie 15–21 let: studenti SŠ a učňovská mládež, dětské domovy, domovy mládeže, internáty, skautské skupiny apod.

  Přihlásit lze minimálně 10 členů.

  Zápis na novou sezónu 2016/2017 probíhá do 15. října 2016.

 Organizačně samostatný Klub mladých diváků působí pod hlavičkou Divadla v Dlouhé

Jeho hlavním cílem bylo a je kultivovat děti a mládež prostřednictvím divadelního umění, vhodnou formou doplňovat jejich vzdělání v oblasti umělecké a estetické, a tak z nich vychovávat budoucí stálé návštěvníky divadel. KMD je založen na principu dobrovolnosti. Žáci a studenti navštěvují divadelní představení v rámci svého volného času, nikoliv v době školní výuky. Spolupracujeme také s tělesně i mentálně handicapovanými (např. vozíčkáři, slabozrakými).

V současné době má KMD přes 13 000 členů, kteří ročně odebírají více než 64 000 vstupenek do pražských divadel.

KMD je s Vámi již více jak 50 let.

Vize: Plné hlediště spokojených mladých diváků i pedagogů.

Slavili jsem s vámi

Milí pedagogové a přátelé KMD děkujeme za příjemné setkání na slavnostním večeru k 50. výročí fungování KMD dne 7.4.2015 v Divadle v Dlouhé.

Bez vás pedagogů-nadšenců by KMD prostě nemohlo být.

Večer byl věnovaný paní Haně Žárské, která byla duší KMD po čtyřicet let.

K připomenutí půlstoletí fungování Klubu proběhly čtyři tematické večery k představením Vlčí jáma, 407 g z Bohumila Hrabala, Lhář a Mnoho povyku pro nic.

V rámci těchto setkání KMD zprostředkovalo učitelům možnost vstoupit do divadla jako herec a prohlédnout si zákulisí. Ve zkušebně divadla mohli pedagogové načerpat inspiraci pro práci se žáky a studenty. Po zhlédnutí představení následovalo setkání a diskuze s tvůrci dané inscenace.

KMD není jen lístek do divadla

K některým titulům mají členové KMD nově možnost navštívit zákulisí divadla, besedy s tvůrci či divadelní dílny, které se v poslední době setkávají s velkým ohlasem.

Od roku 2014 připravil KMD pro své členy exkluzivně tyto aktivity nad rámec pouhé návštěvy divadelních představení:

Workshopy pro studenty v divadle D21 a divadle Ponec

Prohlídky zákulisí v Divadle v Dlouhé, ABC a Minor

Moderované diskuse v Obecním domě, divadle Ponec, Minor a D21

Plány do budoucnosti

 • Udržet a rozšířit členskou základnu. Je všeobecným trendem, že mladší děti o divadlo ztrácí zájem a dávají přednost jiným formám trávení volného času, a to zejména u počítače.
 • Rozšíření nabídky divadelních titulů i divadel, aby bylo opravdu z čeho vybírat.
 • Další prohloubení komunikace s pedagogy i jednotlivými divadly. Nespoléhat se jen na pasivní členství, ale aktivně vyhledávat zpětnou vazbu a reagovat na podněty všech členů.
 • Rozšíření aktivit nad rámec zhlédnutí divadelního představení, jako jsou prohlídky divadla, diskuse s umělci, divadelní dílny, atd.

Děkujeme Vám za přízeň

Klub mladých diváků vznikl v roce 1964 pod záštitou tehdejšího Národního výboru hlavního města Prahy při Filmovém klubu. U jeho vzniku stál mj. i Jan Werich. Později KMD fungoval v rámci Pražského kulturního střediska. V roce 1992 se připojil k Divadlu pod Palmovkou. Od roku 2003 až dodnes působí pod hlavičkou Divadla v Dlouhé.

KMD v plynutí času

Klub mladých diváků* (dále jen KMD) vznikl v roce 1964 pod záštitou tehdejšího Národního výboru hlavního města Prahy při Filmovém klubu. Později KMD fungoval v rámci Pražského kulturního střediska. V roce 1992 se připojil k Divadlu pod Palmovkou. Od roku 2004 až dodnes působí pod hlavičkou Divadla v Dlouhé.

V první sezóně (1964/65) měl KMD 4 241 členů. Zájem rapidně narůstal a v druhé sezóně (1965/66) to již bylo přes 14 000. Počty se zvýšily i v následujícím období (1966/67) na 16 637 členů.

Klub mladých diváků nabízel svým členům kromě divadel možnost navštívit i kino. Z dokumentu ze sezóny 1966/67 je patrné, že zájem o divadla byl několikanásobně vyšší než o kina. Počet vstupenek do divadel byl 114 570 ks a do kin 5 458 ks – tj. více než dvacetkrát méně. V sezoně 1966/67 se poprvé mohli stát členy Klubu i vysokoškoláci. Ti ale výhod členství využívali sporadicky.

Nabídka divadel v druhé polovině šedesátých let byla velmi bohatá. Přes velká klasická divadla až po mladé a experimentální scény: Národní divadlo, Divadlo na Vinohradech, Divadlo Karlín, Divadlo ABC, Divadlo v Nuslích, Komorní divadlo, Realistické divadlo, Divadlo E. F. Buriana, Divadlo Za branou, Laterna Magika, Komedie, Divadlo Jiřího Wolkera, Disk, Činoherní klub a divadelní studio Maringotka.

Po roce 1968 se nastalé politické změny projevily i v nabídce divadelních představení KMD. Pro každou sezónu byl vypracován jasný dramaturgický plán, který zohledňoval ideologickou poplatnost své doby.

Klub za dobu své existence vystřídal mnoho působišť: Obecní dům, Malostranskou besedu, kde fungoval pod záštitou Pražského kulturního střediska (PKS). V dynamických 90. letech proběhla v PKS reorganizace a pro KMD vyvstala zásadní existenční otázka. Klubu hrozil zánik, přestože v sezóně 1989/90 měl 25 000 žáků a studentů převážně z Prahy a Středočeského kraje. KMD svou existenci obhájil díky tehdejší vedoucí Haně Žárské, podpoře pedagogů-důvěrníků KMD, vstřícnosti Ministerstva kultury a Magistrátu hl. m. Prahy.

Citujme z dopisu vedoucí KMD Hany Žárské primátorovi hl. m. Prahy Jaroslavu Kořánovi ze dne 1. 2. 1990: „Vedení divadel jednoznačně kladně přijímají spolupráci s KMD, vítají návštěvy mladých lidí a považuji je za základ své návštěvnosti v budoucnu i přesto, že členům KMD poskytují slevy ve výši 20-50%. Rovněž na školách byla formou ankety prověřována smysluplnost KMD, která prokázala nejen souhlas s jeho činností, ale přímo požadavek zachovat tuto dobrovolnou organizaci, jejímž prostřednictvím je umožněno mladým lidem hodnotně trávit volný čas a zároveň je vychovávat ke všemu krásnému a cennému, co život mladému člověku v této oblasti kulturního dění poskytuje.“

Klub hledal možnost začlenit se pod jinou kulturní instituci. V roce 1992 získal nové sídlo v Divadle pod Palmovkou vedeném Petrem Kracikem. V roce 2002 bylo při velké povodni divadlo zaplaveno a zničen byl i archiv KMD. Zamýšlená transformace Divadla pod Palmovkou vedla k tomu, že se Klub po deseti letech opět stěhoval. Od léta 2003 působí pod hlavičkou Divadla v Dlouhé, které vytváří KMD skvělé zázemí až dodnes.

Klub mladých diváků je podporován z dotace Magistrátu hl. města Prahy, za což moc děkujeme.

*Pozn.: Dodnes nevíme, zda původní název zněl Klub mladých diváků či Klub mladého diváka. V dobových materiálech se objevují názvy oba. Rozhodli jsme se pro variantu Klub mladých diváků.

Výhody členství KMD

 • Vybereme vhodné tituly pro žáky a studenty podle věkových kategorií a Vašich požadavků
 • Organizujeme odpolední představení v době, kdy divadla běžně nehrají
 • Rezervujeme vstupenky před zahájením předprodeje pro veřejnost
 • Domluvíme speciální ceny představení pro naše členy
 • Zašleme vstupenky doporučenou poštou do vlastních rukou
 • Informujeme Vás o každém představení: popis, obsazení, délka
 • Nabízíme workshopy k vybraným inscenacím
 • Přidáme bezplatně vstupenky pro doprovod dle počtu členů
 • Vyjdeme maximálně vstříc Vašim požadavkům